Kontakt: +420 603 414 753

PidiFEST

3. – 6. května 2018          3. – 6. May 2018

Pidivadlo, Letohradská 44

FB_Pidifest_820x312_1

11. – 14. května 2017

Pidivadlo, Letohradská 44

 

Mezinárodní studentský festival pořádaný studenty Vyšší odborné školy herecké. Účast potvrdilo několik mezinárodních souborů z Arménie, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Probíhá v prostorech školního Pidivadla – Letohradská 44, Praha – Letná.

International student festival is organized by students of Vyšší odborná škola herecká. Participation was confirmed by several comapnies from Armenia, Hungaria, Poland, Slovakia and Czech republic. The festival takes place in Pidivadlo at Letná, Letohradská 44, Prague – Letná.

 

PROGRAM / PROGRAMME

program_new

Facebook festivalu.                                               Facebook page.

 

POZVÁNKA / INVITATION

SOUBORY

Vyšší odborná škola herecká – Česká republika/ Czech republic

Jak důležité je mít Filipa

Ofilip plakátscar Wilde
Lehkovážná komedie pro seriózní publikum. Hra anglického autora irského původu Oscara Wilda s podtitulem Lehkovážná komedie pro seriózní publikum. Konverzační komedie o lásce a námluvách. Eskapáda aforismů a jiskřivé ironie podává neobyčejně vtipný a zároveň povážlivý obraz světa, který ztratil orientaci. Co všechno může způsobit obyčejné jméno Filip?

Hrají: Jack: Pavel Trochta, Algernon: Štěpán Dostal, Chasuble, Merriman, Lane a průvodní slovo: Ondřej Čeřovský, Cecílie: Michaela Bednářová, Klára Kučerová a Magdalena Krupičková, Gvendolína: Lucie Vopatová, Michaela Mrázová a Yana Shevchenko, Lady Bracknellová: Marie Kudrnová, Slečna Prismová a průvodní slovo: Jaja Harvanová

Překlad: Pavel Dominik
Režie a pedagogické vedení: Karel Kříž a Jaromíra Mílová

The Importance of Being Earnest

Lighthearted comedy for serious audience. The play of english author with Irish roots Oscar Wilde subtitled like lighthearted comedy for serious audience. Conversational comedy about love and courtship. The apocrypte of aphorisms and sparkling irony gives the unusually humorous and at the same time overwhelming image of the world that has lost its orientation. What can all the common name Filip cause?

Starring: Jack: Pavel Trochta, Algernon: Stepan Dostal, Chasuble, Merriman, Lane and accompanying speech: Ondřej Čeřovský, Cecil: Michaela Bednářová, Klára Kučerová and Magdalena Krupičková, Gvendoline: Lucie Vopatová, Michaela Mrázová and Yana Shevchenko, Lady Bracknellová : Marie Kudrnová, Miss Prismová and accompanying word: Jaja Harvanová

Translation: Pavel Dominik
Directors: Karel Kříž a Jaromíra Mílová

filip (276)                filip (248)  filip (126)   filip (237)

 

Vörösmarty Mihály Gimnázium – Maďarsko/Hungary

Hiding Men

Představení bylo inspirováno oblíbeným a známým dětským příběhem, který napsal maďarský spisovatel Ervin Lázár. Aby se zbavili problémů, uniká skupina teenagerů do světa fantazie, který si sami vytvoří. Tento svět má však zvláštní schopnost: vše, co si představují, se může stát skutečným, pokud budou pracovat s hudebními tóny. Jeden z nich však už tuto hru nezvládá a má vlastní vizi skupinové terapie: chce, aby jeho přátelé čelili realitě. Jeho diktátorský styl ho nicméně následně vyřadí ze hry.
Hudební nástroje v inscenaci hrají důležitou roli. Na jedné straně vytváří na jevišti zvláštní atmosféru, na straně druhé dávají hercům individuální charakter a podílí se i na tom, jak nakonec inscenace vyústí.
Autoři: Gábor Pap a skupina: Petra Berényi, Panna Bodoriová, Erik Dovalovszki, Bernát Glovičzki, Zsanna Lehoczki, Botond Lelkes, Vera Merker, Márton Miholina, Krisztina Nagy, Zita Simon, Csaba Szilvási, Kristóf Tóth
Režisér: Gábor Pap a Martin Várszegi
Délka představení: 70 minut

Hiding Men

The performance was inspired by a popular and well-known children story written by Ervin Lázár, a Hungarian writer. In order to leave their problems behind, a group of teenagers escape into an imaginary world created by the group members together. This world of fantasy has a determining feature: anything they imagine can become real by using musical tones. But one of them suddenly cannot tolerate this game any longer, and has his own vision of a group therapy: he wants his friends to face reality. His dictatorial style, though, makes him unpopular in no time.
Playing musical instruments in the performance has an important role. On the one hand, it creates a special atmosphere on stage. On the other hand, it gives an individual character to the players and determines the way how the conflict is solved in the end.
Writer: Gábor Pap and the group: Petra Berényi, Panna Bodori, Erik Dovalovszki, Bernát Gloviczki, Zsanna Lehoczki, Botond Lelkes, Vera Merker, Márton Miholina, Krisztina Nagy, Zita Simon, Csaba Szilvási, Kristóf Tóth
Director: Gábor Pap and Martin Várszegi
Duration: 70 minutes

Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego – Polsko/Poland

#VQRV

#VQRV je představení režírované Gabriel Gietzkiego a vytvořené v rámci práce studentů polské divadelní školy. Vypráví příběhy sedmi mladých lidí cestujících společně vlakem po celé zemi. Text Catherine Błaszczyński je založen na vlastních zkušenostech studentů a dotýká se současných, často obtížných otázek, kterým čelí generace lidí narozených po roce 1990.. Představení se zaobírá falešnou toleranci, pokrytectvím na sociálních sítích, nenávistnými projevy, konzumní společností a bolestí naprosté bezmocnosti.

#VQRV

#VQRV is a performance directed by Gabriel Gietzky, created within the framework of thesis work of students of the School of Acting in the Silesian Theater. It tells the story of seven young people traveling together by train across the country. The text of Katarzyna Błaszczyńska’s is based on fragments of students and touches on current, often difficult topics with which the generation born after the 90’s is struggling. The show found its place on the statement of false tolerance, the hypocrisy of social networking, hate speech, indifference of consumerism and the pain of helplessness.

Plakát_PL Polsko_4

Polsko_7

Jerevanské stavovské loutkové divadlo – Arménie/ Armenia

Yerevan State Puppet Theatre

O Malence/Thumbelina

Slovenská republika – Nitra

Dámska šatňa

Autor: Arnošt Goldflam
Réžia, dramaturgia: Dušan Musil
Pedagogické vedení: Dušan Musil
kostýmy, scénografie, hudba: kolektiv IV. B
Dramatický text a inscenace Dámska šatňa, autorem věnovaná herečkám Klicperova divadla v Hradci Králové je dílo o čtyřech herečkách v regionálním divadle odehrávajícím v jejich dennodenním “přechodném pobytu”. Výjimečná komedie odkrývající tajemné zákulisí dámské šatny i osudy čtyřech hereček, které divadlu obětovaly část svých životů a to se stalo jejich druhým domovem. Šatna je ten fascinující prostor prolínající jejich soukromé životy, dennodenní radosti i starosti s divadelním sněním. Každá z nich je jiná – zkušená, dlouholetá členka divadla, jiná stojí právě na začátku svojí divadelní poutě, další trochu lehkomyslná a bláznivá, jiná je precizní a svědomitá. Český herec, režisér a dramatik Arnošt Goldflam jako skutečný znalec odkrývá „tajemství“ dámské šatny. S humorem a láskyplným porozuměním provází osudy jednotlivých postav a dává nahlédnout do jejich nitra. A s těmito radostmi a starostmi Vás chtějí seznámit  i budoucí herečky, studentky čtvrtého ročníku, které se v předstihu seznamují s jejich možnou budoucí životní cestou.

Ladies dressing room

Author: Arnošt Goldflam
Direction, dramaturgist: Dušan Musil
Pedagogical leadership: Dušan Musil
Costumes, stage design, music: IV. B
The dramatic text and the play Ladies’ Wardrobe, author dedicated to the actresses of the Klicpera´s Theater in Hradec Králové. It is play about four actresses in the regional. Exceptional comedy revealing the mysterious backstage of the women’s dressing room and the fate of the four actresses who sacrificed part of their lives to the theater and became their second home. The dressing room is the fascinating space blending between their private lives, everyday pleasure and worrying with theatrical dreaming. Each of them is different – an experienced, long-standing member of the theater, others at the very beginning of her theatrical career, another slightly reckless and crazy, the other being precise and conscientious. The Czech actor, director and playwright Arnošt Goldflam as a real expert reveals the “secret” of the women’s dressing room. With the humor and loving understanding accompanying the fate of the individual figures, he gives insight into them. And with these joy and concerns, you will also want to meet future actresses, students in the 4th grade, who are familiar with their possible future life path.

Plakát_Pidi_FEST_Nitra        DSCF2943    DSCF2952     DSCF2954

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění Česká republika/Czech republic

Věcičky

Hra pro dvě herečky a jednoho herce. Michal přijíždí na žádost těhotné sestry Kristýny domů, aby vyklidil svůj bývalý pokoj
pro její očekávané miminko. Po cestě potká ve vlaku Bohdanu, dívku, se kterou se v dětství oba sourozenci kamarádili. Následné setkání těch tří v domě Kristýniných a Michalových rodičů způsobí, že povstane jemný prach ze všech poliček, hraček, plyšáčků a věciček v jejich bývalých dětských pokojíčcích, a odhalí drobná tajemství jejich duší. Zatímco oba sourozenci žijí už dlouhá léta bez rodičů (ti se odstěhovali do zahraničí) a působí tedy chladně a nepřístupně, Bohdana, která navštěvuje maminku každý víkend, ztělesňuje teplo domácího krbu. Oni jsou mlčenliví, ona upovídaná. Oni žijí přítomností, ona ráda vzpomíná. Hra kombinuje civilní situace zaznamenávající střetnutí tří postav, bývalých dětských kamarádů, s groteskními loutkovými výstupy, které se vztahují k jejich vzpomínkám, představám a snům. Právě skrze loutky může divák nahlédnout do nitra postav a třeba i pochopit zdroj jejich jednání v civilních pasážích. Drama bylo inspirováno výpověďmi absolventů herectví Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění a vzniklo na náměty dramaturga Vladimíra Fekara a režisérky Anny Petrželkové.

Little things

A play for two actresses and one actor. Michal arrives at the request of Christina’s pregnant sister to clean up her former room for her expected baby. On the way he meets on the train of Bohdana, the friend form the childhood. A subsequent meeting of the three in the house of Christina’s and Michal’s parents will cause a fine dust to rise from all shelves, toys and stuff in their former children’s rooms, and reveals the tiny secrets of their souls. While both siblings have lived for years without parents (they moved to abroad), and he is so cold and inaccessible, Bohdana, who is visiting mom every weekend, embodies the heat of the home fireplace. They are silent, she talkative. They live with a presence, she likes to remember. The game combines civilian situations recording the encounter between the three characters, the former children’s friends, with grotesque puppet outputs that relate to theirs memories, ideas and dreams. It is through puppets that the viewer can look into the characters inside and even the source of their actions in civilian passages. The drama was inspired by the allegations from the graduates of acting Zlín private higher art school and was created on the themes of playwright Vladimir Fekar and director Anna Petrželková.

Vyšší odborná škola herecká – Česká republika/Czech republic

Sněhová královna

Hans Christian Andersen / NaSnehova_kralovna_plakat_navrh_2tálie Preslová

Čeho se bojíte nejvíc na světě? Tmy v dětském pokojíčku za dlouhých zimních nocí, strašidelných příběhů, které
vyprávějí starší sourozenci nebo tajemné sněhové královny, která krade děti, aby si z nich mohla udělat ledové
sochy na výzdobu svého paláce? Poetický příběh na motivy klasické pohádky Hanse Christiana Andersena nám
dokáže, že víra a láska dokáží překonat všechny překážky světa, a že strach má někdy opravdu, opravdu velké oči.

Režie: Jiří Hajdyla
Scénografie a loutky: Vojtěch Hanyš
Hudba: Ivo Sedláček

Hrají: Vera Hejková, Sára Šimunovičová, Nikki Böjtösová, Anna Břenková a Václav Hoskovec

Vhodné pro děti od 5 let

The Snow Queen

What are you most afraid of in the world? The darkness in the children’s room over long winter nights, scary stories that telling older siblings or mysterious snow queens stealing children to make ice sculptures to decorate your palace? A poetic story based on the theme of Hans Christian Andersen’s classic story can prove that faith and love can overcome all the obstacles in the world, and that fear sometimes has really, really big eyes.
Director: Jiří Hajdyla
Stage design and puppets: Vojtěch Hanyš
Music: Ivo Sedláček
Starring: Vera Hejková, Sara Shimunovičová, Nikki Böjtösová, Anna Brenková and Václav Hoskovec
Suitable for children from 5 years of age.

sněhovka sněhovka_2 Sněhovka_3

Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění Česká republika/Czech republic

Kabaret o stycích

Tady a teď. Ve Zlíně. O Zlíně. Nádraží, hotel Moskva, obchodní dům Baťa, čtvrtdomek, U sedmi 7 hříchů, filmové ateliéry, Café Archa a Kongresové centrum. Osm postav, které ztvární dva herci, se potkává na osmi notoricky známých zlínských místech v osmi situacích, v nichž se odhalují jejich touhy a frustrace. A nebudou jen hrát, budou i zpívat za živého doprovodu kapely „pouličních“ muzikantů.

Když Arthur Schnitzler napsal v roce 1897 svou hru Rej (Der Reigen, česky také Kolo nebo Dokolečka dokola), v níž se značnou dávkou humoru vykreslil kolotoč situací směřujících vždy k jednomu cíli, a sice milostnému aktu, vyvolalo to obrovský skandál. Kniha označovaná jako pornografická dokonce nesměla v některých zemích vycházet až do roku 1982. Dnes už nás otevřené dialogy o sexu na jevišti nepřekvapí. Přesto nám ten původní Schnitzlerův obraz společnosti, která je díky tomu nejzákladnějšímu pudu spojena napříč sociálními vrstvami a bublinami, připadal nadčasový. A tak napsal Matěj Randár jeho současnou verzi a události přesunul ze Schnitzlerovy rodné Vídně do svého rodného Zlína.

Vychutnejte si náš žhavě aktuální kabaret o ženách, o mužích, o jejich stycích, o dnešku a o Zlíně.

Taste Zlin City

 

Here and Now. In Zlin. About Zlín. Railway Station, hotel Moscow Bata Department Store, Quarter, Seven Seven Sins, Film Studios, Café Archa and Congress Center. The eight characters, which make up two actors, meet in eight notorious Zlin places in eight situations that reveal their desires and frustrations. And they will not just play, they will sing for the live accompaniment of a band of street musicians.

When Arthur Schnitzler wrote in 1897 his play Rej (Der Reigen, also called Kolo or Dokolečka dokola), in which a lot of humor was portrayed by a merry-go-round, always leading to one goal, a love affair, caused a huge scandal. The book, which was referred to as pornographic, may not even have been published in some countries until 1982. Today, open dialogues about sex on stage are not surprising. Still, the original Schnitzler image of our society, which is the most fundamental thing that has been linked across the social strata and bubbles, seemed timeless. And so Matěj Randar wrote his current version and moved the event from Schnitzer’s native Vienna to his native Zlín.

Enjoy our glamorous current cabaret about women, men, about their contacts, about today and about Zlín.

Kabaret_o_stycíchZlín_2

POROTA

 • Jiří Koula – redaktor portálu i-divadla
 • Barbora Jelínková – herečka, režisérka a ředitelka Divadla v Horních Počernicích
 • Gabriela Dorantová – herečka a ředitelka castingové agentury
 • Matěj Pichler – filmový režisér a producent, režisér pořadu Drive na Óčku
 • Alexandr Guha – stagemanager divadelního stanu festivalu Mighty Sounds (např. Vosto5, Buchty a loutky); autor komedií (Dentální rapsódie, Vařparáda) divadla Ztracená existence ve Studiu Ypsilon; šéfdramaturg moderovaných pořadů televize Óčko; autor knihy o alkofolkloru Pravé české míchačky

 

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Nejlepší je dojet tramvají na Letenské náměstí 1, 2, 12, 20, 25, 26, 41, 91, 96.

Nejlbižší metro je Vltvavská (C – červená), a poté tramvají 1, 12, 25 na Letenské náměstí.

 

 JURY

 • Jiří Koula – editor at i-divadlo.cz
 • Barbora Jelínková – actress, director and director of Horní Počernice theater
 • Gabriela Dorantová – actress and director of casting agency
 • Matěj Pichler – film director and producer, director of Drive show at Óčko TV.
 • Alexandr Guha – stagemanager od theater stage at Mighty Sounds festival (for ex. Vosto5, Buchty a loutky); author of comedies (Dentální rapsódie, Vařparáda) at Lost existence company in Studio Ypsilon; chief-dramaturgist of moderated shows at Óčko TV; author of the book about alcofolclor: Original Czech mixed drinks

 

HOW TO GET HERE

The best is to take the tram to Letenské náměstí ( Letenské square) 1, 2, 12, 20, 25, 26, 41, 91, 96.

The nearest metro is Vltavská station (C – red), there take the tram 1, 12, 25  to Letenské náměstí.

 

 

VELKÝ DÍK PATŘÍ…       BIG THANK GOES TO…..

vošh  pidivadlo      Praha 7        juzit

 

 

KONTAKT / CONTACT

 

Fire! Fire! I need HEEELP!!!!

Lucie Kuželová  

602 433 537

lucie.kuzelova@vosherecka.cz

 

HEY! Can I ask you for something?  

Taťána Havlová  

775 964 165

t.havlova@gmail.com

 

Any technical information for bands and comapanies?

Jakub B. Beran

jakub.beran@vosherecka.cz

 


INFORMACE

Pokladna je otevřena hodinu před představením


Rezervace je nutno vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem představení, jinak propadají.


Rezervovat vstupenky telefonicky +420 603 414 753.


Telefonní rezervace provádějte v dostatečném předstihu v pracovních dnech, o víkendu dvě hodiny před představením


Zakoupit vstupenky ONLINE

Nadcházející představení

 • Po
  23
  Dub
  2018

  PIDIVARIETÉ aneb Když dva dělají totéž

  19:00

  31069152_10211366873396750_2768678293222544392_nModerátorský večer s …

 • So
  28
  Dub
  2018

  Kytice - PREMIÉRA

  19:00

  kyticePLfin-page-001Karel Jaromír Erben

 • Ne
  29
  Dub
  2018

  Fenomén Dismas

  15:00

  Viktor Ponrepo, zakl …